کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

In Stock

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره                                تخفیف ۲۰%

 

قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۲۵۲۴۰۰ MC-9b-AC220 کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱
۲۵۸۶۰۰ MC-12b-AC220 کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲
۳۴۷۲۰۰ MC-18b-AC221 کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۳
۳۷۸۰۰۰ MC-22b-AC222 کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۴
۵۴۷۹۰۰ MC-32a-AC220 کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۵
۸۰۴۰۰۰ MC-40a-AC221 کنتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۶
۱۳۲۱۲۰۰ MC-50a-AC222 کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۷
۱۳۰۷۳۰۰ MC-65a-AC223 کنتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۸
۱۴۴۵۰۰۰ MC-75a-AC224 کنتاکتور ۷۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۹
۱۵۰۴۳۰۰ MC-85a-AC225 کنتاکتور ۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۰
۲۰۳۱۵۰۰ MC-100a-AC226 کنتاکتور ۱۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۱
۲۵۰۶۸۰۰ MC-130a-AC227 کنتاکتور ۱۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۲
۲۸۸۹۶۰۰ MC-150a-AC228 کنتاکتور ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۳
۴۲۷۵۸۰۰ MC-185a-AC229 کنتاکتور ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۴
۵۰۱۲۱۰۰ MC-225a-AC230 کنتاکتور ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۵
۵۶۶۰۰۰۰ MC-265a-AC231 کنتاکتور ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۶
۶۴۴۹۰۰۰ MC-330a-AC231 کنتاکتور ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۷
۹۲۸۶۷۰۰ MC-400a-AC232 کنتاکتور ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۸
۱۳۱۱۸۰۰۰ MC-500a-AC233 کنتاکتور ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۹
۱۷۵۴۰۰۰۰ MC-630a-AC234 کنتاکتور ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۰
۱۸۷۹۲۰۰۰ MC-800a-AC235 کنتاکتور ۸۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۱
۱۳۵۵۰۰ UA–۱ (۱NO+1NC)  کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۱
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۱NO+1NC) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۲
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۲NO) کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۳
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۲NC) کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۴
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۲NO+2NC) کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۵
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۴NC) کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۶
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۴NO) کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۷
۸۶۹۰۰ AU–۱۰۰ (۱NO+1NC) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۸۰۰ ۸
قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 0.4~0.63 تنظیم جریان: ۴ / ۰ تا ۶۳ / ۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 0.63~1  تنظیم جریان: ۶۳ / ۰ تا ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۲
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 1~1.6 تنظیم جریان: ۱ تا ۶ / ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۳
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 1.6~2.5 تنظیم جریان: ۶ / ۱ تا ۵ / ۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۴
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 2.5~4 تنظیم جریان: ۵ / ۲ تا ۴ – برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر ۵
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 4~6 تنظیم جریان: ۴ تا ۶ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۶
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 5~8 تنظیم جریان: ۵ تا ۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۷
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 6~9 تنظیم جریان: ۶ تا ۹ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۸
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 7~10 تنظیم جریان: ۷ تا ۱۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۹
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 9~13 تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۰
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 12~18 تنظیم جریان: ۱۲ تا ۱۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۱
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 16~22 تنظیم جریان: ۱۶ تا ۲۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۲
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 18~25 تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۳
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 22~32 تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۴
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۵
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 18~25 تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۶
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 24~36 تنظیم جریان: ۲۴ تا ۳۶ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۷
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۸
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 34~50 تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۹
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 45~65 تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۲۰
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۱
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 34~50 تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۲
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 45~65 تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۳
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 63~85 تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۴
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 70~95 تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۵
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 80~100 تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۶
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 54~75 تنظیم جریان: ۵۴ تا ۷۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۷
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 63~85 تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۸
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 80~105 تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۹
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 95~130 تنظیم جریان: ۹۵ تا ۱۳۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۳۰
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 110~150 تنظیم جریان: ۱۱۰ تا ۱۵۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۳۱
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 65~100 تنظیم جریان: ۶۵ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۲
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 85~125 تنظیم جریان: ۸۵ تا ۱۲۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۳
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 65~100 تنظیم جریان: ۱۰۰ تا ۱۶۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۴
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 120~185 تنظیم جریان: ۱۲۰ تا ۱۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۵
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 160~240 تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۶
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 160~240 تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۷
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 200~330 تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۳۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۸
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 260~400 تنظیم جریان: ۲۶۰ تا ۴۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۹
۳۳۱۶۷۰۰ MT-800/3H – 200~300 تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۴۰
۳۳۱۶۷۰۰ MT-800/3H – 520~800 تنظیم جریان: ۵۲۰۰ تا ۸۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۴۱

 

ثمین کنترل

ثمین کنترل