کلید اتوماتیک فیکس ولوازم جانبیCHINT

کلید اتوماتیک فیکس ولوازم جانبیCHINT

In Stock

ADJUSTABLE MCCB کلید اتوماتیک فیکس
قیمت فروش
(تومان)
مشخصات فنی شرح کالا ردیف
495000 NM1-63H/3P 25A کلید اتوماتیک 25 آمپر فیکس 1
511200 NM1 -125H/3P 25A
495000 NM1-63H/3P32A کلید اتوماتیک32 آمپر فیکس 2
511200 NM1 -125H/3P32A
495000 NM1-63H/3P 40A کلید اتوماتیک 40 آمپر فیکس 3
511200 NM1 -125H/3P 40A
495000 NM1-63H/3P 50A کلید اتوماتیک 50 آمپر فیکس 4
511200 NM1 -125H/3P 50A
495000 NM1 -63H/3P 63A کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس 5
511200 NM1 -125H/3P 63A
495000 NM1 -125S/3P 63A
511200 NM1 -125H/3P 80A کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس 6
495000 NM1 -125S/3P 80A
511200 NM1 -125H/3P100A کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس 7
495000 NM1 -125S/3P 100A
775200 NM1 -250H/3P 125A کلید اتوماتیک 125 آمپر فیکس 8
741600 NM1 -125S/3P 125A
775200 NM1 -250H/3P 160A کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس 9
741600 NM1 -125S/3P 160A
775200 NM1 -250H/3P 200A کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس 10
741600 NM1 -125S/3P 200A
775200 NM1 -250H/3P 225A کلید اتوماتیک 225 آمپر فیکس 11
741600 NM1 -125S/3P 225A
775200 NM1 -250H/3P 250A کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس 12
2227200 NM1 -400H/3P 315A کلید اتوماتیک 315 آمپر فیکس 13
2359200 NM1 -400H/3P 350A کلید اتوماتیک 350 آمپر فیکس 14
2392800 NM1 -400H/3P 400A کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس 15
3300000 NM1 -400H/3P 500A کلید اتوماتیک 500 آمپر فیکس 16
3547200 NM1 -400H/3P 630A کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس 17
4471200 NM1 -400H/3P 800A کلید اتوماتیک 800 آمپر فیکس 18
11500800 NM1-1250H/3P 1000A کلید اتوماتیک 1000 آمپر فیکس 19
12374400 NM1-1250H/3P 1250A کلید اتوماتیک 1250 آمپر فیکس 20
ADJUSTABLE FIXED MCCB Accessories لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس
قیمت فروش
(تومان)
مشخصات فنی شرح کالا ردیف
183000 shunt relay ac230v for NM1-63 (left) رله شانت کلید فیکس 63 آمپر-چپ 1
183000 shunt relay ac230v for NM1-125(left) رله شانت کلید فیکس 125 آمپر-چپ 2
183000 shunt relay ac230v for NM1-250(left) رله شانت کلید فیکس 250 آمپر-چپ 3
343200 shunt relay ac230v for NM1-400(left) رله شانت کلید فیکس 400 آمپر-چپ 4
369600 shunt relay ac230v for NM1-630(left) رله شانت کلید فیکس 630 آمپر-چپ 5