کنتاکتور بیمتال و لوازم جانبی CHINT

کنتاکتور بیمتال و لوازم جانبی CHINT

In Stock

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT                                          تخفیف ۱۰%

قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۱۵۹۸۰۰ ۴ ۲۵ NC1-0910 220V کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱
۱۶۶۰۰۰ ۵٫۵ ۲۵ NC1-1210 220V کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲
۲۰۸۰۰۰ ۷٫۵ ۳۲ NC1-1810 220V کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۳
۲۴۵۰۰۰ ۱۱ ۴۰ NC1-2510 220V کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۴
۳۴۶۵۰۰ ۱۵ ۵۰ NC1-3210 220V کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۵
۴۵۷۵۰۰ ۱۸٫۵ ۶۰ NC1-4011 220V کنتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۶
۷۳۵۰۰۰ ۲۲ ۸۰ NC1-5011 220V کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۷
۸۲۵۰۰۰ ۳۰ ۸۰ NC1-6511 220V کنتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۸
۱۰۳۱۵۰۰ ۳۷ ۱۱۰ NC1-8011 220V کنتاکتور ۸۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۹
۱۲۹۰۰۰۰ ۴۵ ۱۱۰ NC1-9511 220V کنتاکتور ۹۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۰
۲۱۰۰۰۰۰ ۵۵ ۲۰۰ NC2-115 220V کنتاکتور ۱۱۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۱
۲۴۲۰۰۰۰ ۷۵ ۲۰۰ NC2-150 220V کنتاکتور ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۲
۳۰۵۰۰۰۰ ۹۰ ۲۷۵ NC2-185 220V کنتاکتور ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۳
۳۱۵۰۰۰۰ ۱۱۰ ۲۷۵ NC2-225 220V کنتاکتور ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۴
۴۱۰۰۰۰۰ ۱۳۲ ۳۱۵ NC2-265 220V کنتاکتور ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۵
۵۹۵۰۰۰۰ ۱۶۰ ۳۸۰ NC2-330 220V کنتاکتور ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۶
۶۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵۰ NC2-400 220V کنتاکتور ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۷
۹۶۰۰۰۰۰ ۲۵۰ ۶۳۰ NC2-500 220V کنتاکتور ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۸
۱۲۸۰۰۰۰۰ ۳۳۵ ۸۰۰ NC2-630 220V کنتاکتور ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۹
۱۶۵۰۰۰ ۴ ۲۰ NC7-0911 220V کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۰
۱۷۱۰۰۰ ۵٫۵ ۲۰ NC7-1211 220V کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۱
۲۱۶۰۰۰ ۷٫۵ ۳۲ NC7-1811 220V کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۲
۲۵۱۰۰۰۰ ۱۱ ۴۰ NC7-2511 220V کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۳
۳۵۸۰۰۰ ۱۵ ۵۰ NC7-3211 220V کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۴
۷۳۵۰۰۰ ۲۲ ۸۰ NC7-5011 220V کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۵
۲۸۰۰۰ F4-11 220V کنتاکت کمکی از بالا ( ۱۱) ۱
۴۸۰۰۰ F4-22 220V کنتاکت کمکی از بالا ( ۲۲) ۲
۴۸۰۰۰ F4-04 220 V کنتاکت کمکی از بالا ۰۴ ۳
۷۸۰۰۰ F1-11C 220V کنتاکت کمکی از بغل ( ۱۱) ۴
قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 1-1.6 بی متال ۱ تا ۱٫۶ آمپر ۱
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 1.6-2.5 بی متال ۱٫۶ تا ۲٫۵ آمپر ۲
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 2.5-4 بی متال ۲٫۵ تا۴آمپر ۳
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 4-6 بی متال ۴ تا ۶ آمپر ۴
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 5.5-8 بی متال ۵٫۵ تا ۸ آمپر ۵
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 7-10 بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر ۶
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 12-18 بی متال ۹ تا ۱۳ آمپر ۷
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 12-1.8 بی متال ۱۲ تا ۱۸ آمپر ۸
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 17-25 بی متال ۱۷ تا ۲۵ آمپر ۹
۲۹۲۵۰۰ NR2-36G 23-32 بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر ۱۰
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 23-32 بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر ۱۱
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 30-40 بی متال ۳۰ تا ۴۰ آمپر ۱۲
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 37-50 بی متال ۳۷ تا ۵۰ آمپر ۱۳
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 48-65 بی متال ۴۸ تا ۶۵ آمپر ۱۴
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 55-70 بی متال ۵۵ تا۷۰ آمپر ۱۵
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 63-80 بی متال ۶۳ تا ۸۰ آمپر ۱۶
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 80-93 بی متال ۸۰ تا ۹۳ آمپر ۱۷
۱۵۰۷۵۰۰ NR2-200G 80-125 بی متال ۸۰ تا ۱۲۵ آمپر ۱۸
۱۶۴۱۰۰۰ NR2-200G 125-200 بی متال ۱۲۵ تا ۲۰۰ آمپر ۱۹

 

ثمین کنترل

ثمین کنترل