کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی LS

کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی LS

In Stock

کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی LS                                                           تخفیف 20%

قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
642400 MMS–32S 1 A کلید حرارتی 0.63 -1 با قدرت قطع 100KA   نوع S 1
642400 MMS–32S 1.6 A کلید حرارتی 1 -1.6 با قدرت قطع 100KA   نوع S 2
642400 MMS–32S 2.5 A کلید حرارتی 1.6 -2.5 با قدرت قطع 100KA   نوع S 3
642400 MMS–32S 4 A کلید حرارتی 2.5 -4 با قدرت قطع 100KA   نوع S 4
642400 MMS–32S 6 A کلید حرارتی 4 -6 با قدرت قطع 100KA   نوع S 5
642400 MMS–32S 8 A کلید حرارتی 5-8 با قدرت قطع 100KA   نوع S 6
642400 MMS–32S 10 A کلید حرارتی 6 -10 با قدرت قطع 100KA   نوع S 7
642400 MMS–32S 13 A کلید حرارتی 9 -13 با قدرت قطع 100KA   نوع S 8
642400 MMS–32S 17 A کلید حرارتی 11 -17 با قدرت قطع 100KA   نوع S 9
642400 MMS–32S 22 A کلید حرارتی 14 -22 با قدرت قطع 100KA   نوع S 10
642400 MMS–32S 26 A کلید حرارتی 18 -26 با قدرت قطع 100KA   نوع S 11
642400 MMS–32S 32 A کلید حرارتی 22 -32 با قدرت قطع 100KA   نوع S 12
1506200 MMS–32S 40 A کلید حرارتی 28 -40 با قدرت قطع 100KA   نوع S 13
1506200 MMS–32S 50 A کلید حرارتی 34 -50 با قدرت قطع 100KA   نوع S 14
1506200 MMS–32S 63 A کلید حرارتی 45 -63 با قدرت قطع 100KA   نوع S 15
2859000 MMS–32S 75 A کلید حرارتی 55 -75 با قدرت قطع 100KA   نوع S 16
2859000 MMS–32S 90 A کلید حرارتی 70 -90 با قدرت قطع 100KA   نوع S 17
2859000 MMS–32S 100 A کلید حرارتی 80 -100 با قدرت قطع 100KA   نوع S 18
117500 FX (1NO+1NC) کنتاکت کمکب یک باز – یک بسته نصب از رو برای کلید حرارتی 0.63 تا 100 19
179200 LX (1NO+1NC) کنتاکت کمکب یک باز – یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 تا 100 20